ยื่นเสนอ เบี้ยความพิการ 1,000 บาท ต้องเท่ากันทุกคน

ยื่นหนังสือปรับเบี้ยความพิการถ้วนหน้า

ปรับเบี้ยความพิการเป็น 1.000 บาท
ปรับเบี้ยความพิการเป็น 1.000 บาท

ผู้พิการยอมรับมีความเหลื่อมล้ำและล้มเหลวของระบบงบประมาณ จากการที่รัฐบาลปรับเบี้ยความพิการเพิ่ม 2 กลุ่ม มีกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และกลุ่มเด็กต่ำกว่า 18 ปี

โดยความเห็นผู้พิการส่วนใหญ่แล้วเห็นตรงกันว่า “ควรเพิ่มเบี้ยความพิการให้เท่าๆกัน

ข้อมูผู้ที่ตกหล่น
ข้อมูผู้ที่ตกหล่น

ณ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของทำเนียบรัฐบาล สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นายสุชาติ โอวาทวรรณสกุล นายกสมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานฝ่ายกฎหมายและสิทธิมนุษยชน สภาคนพิการฯ นายสุนทร สุขชา นิติกร สภาคนพิการฯ และผู้นำองค์การคนพิการแต่ละ
สมาคมสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทย

ในฐานะองค์การขับเคลื่อนงานเชิงนโยบายและกฎหมายด้านคนพิการระดับชาติ รวมทั้งพิทักษ์สิทธิคนพิการ จึงขอให้รัฐบาลช่วยนำ “งบกลาง” มาจัดสรรปรับเบี้ยความพิการให้กับคนพิการอีกจำนวนกว่า 8 แสนคนให้ครบถ้วน คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 1,920 ล้านบาท (800,000 คน x 200 บาท x 12 เดือน)

เอกสารยื่นขอเพิ่มเบี้ยพิการให้ถ้วนหน้า
เอกสารยื่นขอเพิ่มเบี้ยพิการให้ถ้วนหน้า

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

กรมส่งเสริมแลละพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการปล่อยสินเชื่อคนพิการให้กู้เพื่อเป็นทุนในการประกอบอาชีพสามารถยื่นขอได้ทั้งแบบคนเดียว และแบบกลุ่ม