เปิดให้ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำปี 2564

ประกาศ รับลงทะเบียน “รับเบี้ยผู้สูงอายุ” ทั่วประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยเปิดให้ลงทะเบียนถึง เดือนกันยายน 2563 ที่ เทศบาล / อบต.ทั่วประเทศแล้ว

คุณสมบัติเบื้องต้น

 • อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป (เกิดก่อน 2 กันยายน 2504)
 • สัญชาติไทย
 • มีชื่อ-ที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ไม่เป็นผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงงานอื่นๆของรัฐ
 • หากมีความพิการสามารถลงทะเบียนรับเบี้ยความพิการเพิ่มเติมได้ (ต้องมีบัตรคนพิการ)

*หากท่านย้ายที่อยู่อาศัย ท่านจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านแห่งใหม่แล้วเท่านั้น*
** รอบการนับสิทธิ เกิด 2 ก.ย. 2503 – 1 ก.ย. 2504 รับสิทธิปีงบประมาณ 2564 / เกิด 2 ก.ย. 2504 – 1 ก.ย. 2505 รับสิทธิปีงบประมาณ 2565 **

เอกสารและหลักฐาน

 • คำร้องขอรับความช่วยเหลือ (เอกสารอยู่ที่ เทศบาล/อบต.)
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมลายมือชื่อ 1 ชุด)
 • สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน (พร้อมลายมือชื่อ 1 ชุด)
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร เช่น กรุงไทย ธอส. ออมสิน เป็นต้น (พร้อมลายมือชื่อ 1 ชุด)
 • เอกสารมอบอำนาจ (ในกรณีที่มีความจำเป็นไม่สามารถมาด้วยตัวเองได้)

เบี้ยงยังชีพ คนสูงอายุ จ่ายแบบขั้นบันได

 1. กลุ่มอายุ 60 – 69 ปี จ่าย 600 บาท/เดือน
 2. กลุ่มอายุ 70 – 79 ปี จ่าย 700 บาท/เดือน
 3. กลุ่มอายุ 80 – 89 ปี จ่าย 800 บาท/เดือน
 4. กลุ่มอายุ 90 ปีขึ้นไป จ่าย 1,000 บาท/เดือน

สถานที่ติดต่อ : กองสวัสดิการสังคม ประจำเทศบาล หรือ อบต.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เราชนะ กดเงินสดไม่ได้ ครม.แจ้งต้องใช้ผ่านระบบรูดซื้อสินค้าเท่านั้น

เราชนะ เป็นการให้สิทธิ ไม่ใช่ให้เป็นเงินสดกดและโอนเงินไม่ได้เพื่อให้เกิดเป็นภาวะเศรษฐกิจหมุนเวียนในระบบ ให้สิทธิทุกๆอาทิตย์