เงินอุดหนุนเด็ก เดือนนี้จะได้กับเขาไหม ?

วิธีตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

หนึ่งในโครงการจากรัฐบาล โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงขอมนุษย์  โดยกลุ่มเด็กได้จัดอยู่ในกลุ่มเปราะบาง ผู้ที่จะมีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนได้ต้องเป็นเด็กที่มีอายุ 0-6 ปี

 • เด็กอายุ 0-6ปี ได้รับ 600 บาท/เดือน
 • เด็กอายุ 0-6ปี และพิการ ได้รับ 600 บาท + ค่าความพิการ 1,000 บาท รวมรับ 1,600 บาท/เดือน

ผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน

 • เด็กที่เกิด 1 ต.ค. 2558 เป็นต้นมา
 • ต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อหรือแม่ต้องมีสัญชาติไทย
 • อยู่กับครอบครัวที่มีฐานะยากจน
 • ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ

สามารถเตรียมเอกสารดังนี้

 • แบบคำร้อง ดร.01
 • แบบรับรองสถานะครอบครัว ดร.02
 • บัตรประชาชนผู้ปกครอง
 • สูติบัตรของเด็ก
 • สมุดบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. , ออมสิน หรือ กรุงไทย
 • สมุดสุขภาพแม่และเด็ก

สถานที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน

 • กรุงเพทฯ ที่สำนักงานเขต
 • พัทยา ที่ศาลากลาง
 • ต่างจังหวัด ที่ อบต. เทศบาล

 

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก
วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

วิธีตรวจสอบเงินอุดหนุนเด็ก

 1. เข้าผ่านเว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th
 2. ป้อนหมายเลขบัตรประชาชนใส่ช่องแรก
 3. ป้อนเลขลัตรประชาชน ในช่องที่ 2
 4. ป้อนรหัสยืนยันในช่องที่ 3 (โดยเอาตัวอักษรภาษาอังกฤษในรูปพื้นหลังสีดำ ตัวอย่าง : warhers)
 5. กดค้นหาข้อมูล
 6. หากพบรหัสควรศึกษาว่า รหัสนั้นแจ้งว่าอะไร เราสามารถแก้ไขได้หรือไม่

รหัสตรวจสอบสิทธิ์เด็ก

 • E00 : ข้อมูลยังไม่สมบูรณ์
 • E01 : อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
 • E02 : ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ
 • E03 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์
 • E04 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนงวด
 • E05 : ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน
 • E06 : ข้อมูลเด็กที่ไม่มีวัน-เดือน-ปีเกิด หรือเกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2558
 • E07 : ข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน
 • E08 : ข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์
 • E09 : ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง
 • E10 : ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์/ไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุน
 • E11 : รอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้อง เพื่อส่งข้อมูล
 • E12 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ์
 • E13 : ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่ โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงับสิทธิ์
 • E14 : ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์ แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร
 • E15 : ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม หลังวันที่ 30 กันยายน 2561
 • E16 : ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม (ดร.02 ส่วนที่ 1)
 • E17 : จำนวนผู้ประกันตน (มาตรา 39 และ 40) ลงทะเบียนก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561
 • E18 : ติดต่อกรมบัญชีกลางเพราะหยุดจ่าย ปี 2559-2560
 • E19 : ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน เนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์
 • E20 : ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลาง
 • E21 : ข้อมูลของผู้มีสิทธิ์แจ้งรับเงินสด
 • E22 : ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E23 : ข้อมูลที่มีสถานะ อปท. บันทึก/บันทึก ดร.01 สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย
 • E24 : ระงับสิทธิ์ชั่วคราว เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน แต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว
 • EXX : ข้อมูลสมบูรณ์ อยู่สถานะรอการเบิกจ่าย
 • EX1 : อยู่ระหว่างตรวจสอบบัญชีธนาคาร

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง