เงินอุดหนุนเด็กฯ เดือน พ.ย. เข้าวันที่ 10 พ.ย. แน่นอน

เงินอุดหนุนเด็กฯ เดือน พ.ย. เข้าวันที่ 10 พ.ย.

รอบการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด เดือน พฤศจิกายน 63 นี้ ตรงกับวันที่ 10 พ.ย. โดยจะจ่ายให้กับผู้ที่มีสาถานะ “รอผลการเบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง
👍 ลงทะเบียนรับเงินเด็ก ได้ 1,200 บาท

👍วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท/เดือน

กลุ่มผู้ที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กฯ

*เด็กที่เกิดตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จะได้รับเงินนับตั้งแต่วันยื่นขอรับสิทธิ จนเด็กมีอายุ 6 ปี

**สำหรับประกาศฉบับที่ 2 ที่ออกมารองรับสถานะการณ์ช่วงโควิด 1 ม.ค. – 30 ก.ย. ตอนนี้หมดเขตแล้ว

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก
ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

สถิติการจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

 • เดือน ตุลาคม 1,827,303 คน
 • เดือน กันยายน 1,763,797 คน
 • เดือน สิงหาคม 1,692,290 คน
 • เดือน กรกฏาคม 1,617,534 คน
 • เดือน มิถุนายน 1,459,737 คน
 • เดือน พฤษภาคม 1,402,804 คน
 • เดือน เมษายน  1,312,705 คน
 • เดือน มีนาคม 1,261,068 คน
 • เดือน กุมภาพันธ์ 1,208,165 คน

ตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณ

 • 1.13 – ธ.ก.ส.
 • 1.19 – กสิกรไทย
 • 2.10 – ไทยพาณิชย์
 • 2.50 – กรุงไทย
 • 3.00 – กรุงเทพ
 • 3.00 – ออมสิน
 • 4.34 – ธนชาติ, ทหารไทย
 • ไม่เกิน 11.00 – ธนาคารอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2642 4336-9
 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

สถานะรอจ่ายเงิน
สถานะรอจ่ายเงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.