พรุ่งนี้มีโอนย้อนหลัง เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด 600 บาท

เงินอุดหนุนเด็กพร้อมโอนคืนนี้

สำหรับเดือนนี้เงินอุดหนุนเด็กจะเริ่มนับเป็นปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 63 ถึง ก.ย. 64) โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดยังจะได้รับการจ่ายเหมือนเดิม 600 บาท/เดือน

กลุ่มที่ได้รับภายในเดือนนี้

👍 ลงทะเบียนรับเงินเด็ก ได้ 1,200 บาท

👍วิธีลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนเด็ก 600 บาท/เดือน

สถิติเงินอุดหนุน “เด็กแรกเกิด”

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก
ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ก

ตารางเวลาเงินเข้าโดยประมาณ

 • 1.13 – ธ.ก.ส.
 • 1.19 – กสิกรไทย
 • 2.10 – ไทยพาณิชย์
 • 2.50 – กรุงไทย
 • 3.00 – กรุงเทพ
 • 3.00 – ออมสิน
 • 4.34 – ธนชาติ, ทหารไทย
 • ไม่เกิน 11.00 – ธนาคารอื่นๆ

 

*ขออภิบายเพิ่มเติมสำหรับเงินย้อนหลัง โดยปกติแล้วผู้ที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์จะได้รับเงินในเดือนนั้นเลย แต่ด้วยการลงทะเบียนจะมีขั้นตอนที่ต้องรอ 4-5 เดือน หรืออาจจะมากกว่านี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ทาง พม. จึงได้มอบสิทธิ์จ่ายเงินย้อนหลังให้ ถึงเดือนที่มาลงทะเบียน (เริ่มนับตอนติดประกาศรายชื่อ 15 วัน)

สถานะรอจ่ายเงิน
สถานะรอจ่ายเงิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ส่วนภูมิภาค : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.)

กรุงเทพฯ

 • สิทธิจากเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
  ติดต่อที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (ศดร.) เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร.0 2651 6534, 0 2651 6902, 0 2651 6920 หรือ 0 2255 5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 133, 147, 152, 231
 • สิทธิจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
  ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ชั้น 20 โซน B เลขที่ 539/2 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  โทร. 0 2642 4336-9
 • สิทธิจากเบี้ยความพิการ
  ติดต่อที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  ติดต่อ 1479 หรือ โทร. 0 2354 3388 ต่อ 311 หรือ 313

หรือ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.