เงินกู้ผู้สูงอายุ 30,000 บาท ไม่มีดอก ผ่อนยาว 3ปี

เงินกู้ผู้สูงอายุ เพื่อประกอบอาชีพ

ให้เงินกู้เพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

 1. รายบุคคล ไม่เกิน 30,000 บาท
 2. รายกลุ่ม ไม่เกิน 100,000 บาท

*รายกลุ่มต้องรวมกันมากกว่า 5 คนขึ้นไป
**ต้องผ่อนชำระให้ครบภายใน 3 ปี
***เงินกู้ผู้สูงอายุนี้ไม่มีดอกเบี้ย

คุณสมบัติของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำ

สำหรับผู้กู้

สำหรับผู้ค้ำ

สถานที่

 1. ส่วนกลาง กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพมหานคร
 2. ส่วนภูมิภาค สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด

เอกสารประกอบการยื่นกู้

(มีเอกสารแนบ)

 • บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้กู้และผู้ค้ำ)
 • ทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำ
 • หนังสือรับรองเงินเดือนของคนค้ำ
 • ใบสมรส (ถ้ามี)
 • ใบมรณะบัตรกรณีคู่สมรสเสียชีวิต
 • ใบเปลียนชื่อ สกุล

*หากผู้กู้อายุเกิน 80 ปี จำเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ และรุปถ่ายเต็มตัวขณะประกอบอาชีพ

ขั้นตอนการกู้เงินผู้สูงอายุ
ขั้นตอนการกู้เงินผู้สูงอายุ

ระยะเวลาได้รับเงิน

โดยปกติแล้วขึ้นอยู่กับคิวของคนที่ยื่นเรื่อง นับจากวันที่ยื่นเรื่อง ถึงวันที่โอนเงินเข้าบัญชีเรา

 • กรุงเทพฯ ประมาณ 112 วัน
 • ต่างจังหวัด ประมาณ 126 วัน

โดยมีรายละเอียดดังนี้ (มีเอกสารแนบ)

 1. 60 วัน – ยื่นเรื่องที่ ศาลากลางจังหวัด หรือ สำหนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
  -มีแบบคำร้องฯ และต้องมีแบบสอบถามข้อเท็จจริง
 2. 25 วัน – วิเคราะห์ข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงฐานข้อมูล
 3. 10 วัน – จัดเตรียมข้อมูลเพื่อนำเรื่องเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองฯ
 4. 7 วัน – จัดทำข้อมูลเพื่อเสนอ ต่อคณะกรรมการบริหารทุน
 5. 7 วัน – หากผ่าน ทางส่วนกลางจะแจ้งเรื่องมาที่ พมจ.
 6. 14 วัน – เบิกจ่ายให้ผู้ที่ผ่านอนุมัติ

ติดต่อได้ที่
ส่วนกลาง : กองทุนผู้สูงอายุ (กรมกิจการผู้สูงอายุ) กรุงเทพฯ โทร 02-354 6100
ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัด (พมจ.)

หมายเหตุ : ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับความครบถ้วนของเอกสารและปริมาณคำร้องที่เข้ามาในแต่ละเดือน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้แล้วกู้อีกได้ให้ 20,000 บาท

ออมสินใจดีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ใครที่เคยกู้แล้วให้กู้เพิ่มอีกได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท