ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม ไร่ละ 1,000 กว่าบาท

ช่วยเกษตรกรน้ำท่วม ไร่ละ 1,000 กว่าบาท

รัฐบาลประกาศช่วยเกษตรกรทันทีหลังน้ำลด

โดยในหลายพื้นที่ ประสบกับปัญหาน้ำท่วม ทำให้พืชผัก สินค้าในไร่ได้รับความเสียหายจากพายุ โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รายงานว่า มอบหมายให้เกษตรจังหวัดในทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือพายุ ในพื้นที่ 44 จังหวัด โดยได้ออกมาแจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวังความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรยื่นมือช่วย

กำหนดให้ประชาชนติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ไม่เกิน 30 ไร่ / ครัวเรือน

รัฐบาลเตรียมช่วยน้ำท่วม
รัฐบาลเตรียมช่วยน้ำท่วม

*สำหรับกลุ่มผู้ปลูกข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และได้เข้าร่วมประกันภัยกับ ธ.ก.ส. เมื่อได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบของกระทรวงการคลัฯ แล้ว

จะได้รับการช่วยเหลือเพิ่มอีกดังนี้

  • ข้าวนาปี ได้เบี้ยประกัน 97 บาท/ไร่ สินไหมทดแทน 1,260 บาท/ไร่
  • ข่าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้เบี้ยประกัน 160 บาท/ไร่ สินไหมทดแทน 1,500 บาท/ไร่

ประชาชนต้องการรับเงินนี้ ให้ยื่นเรื่องผ่าน ผู้ใหญ่บ้านหรือกำนัน กรอกเอกสารแบบยื่นความจำนงขอรับการช่วยเหลือ (แบบ กษ 01)

โดยต้องจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556

ข่าวที่เกี่ยวข้อง