พิเศษเงินกู้ไร้ดอกเบี้ยสำหรับกลุ่มผู้พิการ

ผู้พิการ สามารถกู้เงินได้
ผู้พิการหรือผู้ดูแลคนพิการ สามารถกู้เงินได้

จากสิทธิ / สวัสดิการ / บริการของผู้พิการ
แอดมินขอสรุปดังนี้นะครับ

เงินกู้นี้เรียกว่า “เงินทุนหมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ”

หลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน

 • เป็นการให้บริการกู้เงินสำหรับคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการสามารถผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย วงเงินไม่เกิน 60,000 บาท หรือกู้เพิ่มไม่เกิน 120,000 บาท
รายละเอียด
รายละเอียด

คุณสมบัติ

 1. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
 2. มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงินกู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในท้องที่ที่ยื่นคำขอ
 3. มีความสามารถในการประกอบอาชีพในเรื่องที่ขอรับการสนับสนุน
 4. บรรลุนิติภาวะ (กรณีผู้เยาว์จะไม่สามารถขอกู้ยืมด้วยตนเองได้ แต่สามารถให้ผู้ดูแลยื่นกู้แทนในนามของผู้พิการได้)
 5. มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 6. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้ยืมเงินจากกองทุน เว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 7. กรณีมีหนี้สินอยู่กับกองทุนต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของวงเงินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มี อยู่เดิมทั้งหมด
 8. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

หลักประกันเงินกู้

ผู้ที่ประสงค์จะกู้เงินกองทุน จะต้องจัดหาบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญาการกู้ยืม และผู้ค้ำประกันดังกล่าวสามารถค้ำประกันผู้กู้ยืมได้เพียง 1 คนเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน

 • มีความสามารถในการทำนิติกรรม
 • มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่งมั่นคงมีอาชีพ และมีรายได้มั่นคง และมีชื่อในทะเบียนบ้านในท้องที่ที่ยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • ต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างชำระหนี้เงินกองทุนติดต่อกัน 2 งวด
 • ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้กู้ตามกฎหมาย

เอกสารที่ต้องนำมาประกอบในการยื่นคำร้อง

เอกสารของผู้ขอกู้ยืมเงิน

 • สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการพร้อมฉบับจริง
 • สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง กรณีที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในท้องที่นั้น ต้องมีหนังสือรับรองจากเจ้าหน้าที่องค์กรท้องถิ่นหรือกรรมการขององค์กรคนพิการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล หรือหนังสือรับรองการเช่าบ้านจากเจ้าของบ้านเช่า
 • แผนที่แสดงที่พักอาศัย และแผนผังสถานที่ประกอบกิจการ
 • ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุรายละเอียดว่าจะนำเงินที่กู้ยืมไปใช้จ่ายเป็นค่าอะไรบ้าง

เอกสารของผู้ค้ำประกัน

 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ กรณีข้าราชการค้ำประกันให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนด้วย
 • สำเนาทะเบียนบ้าน

ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงิน

เมื่อผู้ขอกู้ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินพร้อมเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดแล้ว สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ในฐานะผู้ให้กู้จะดำเนินการรวบรวมข้อเท็จจริง และข้อมูลแวดล้อมประกอบการวิเคราะห์และพิจารณาในเบื้องต้นก่อนนำเสนอคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ หรือคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดพิจารณา หลังจากนั้นจะแจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ขอกู้ทราบ กรณีที่อนุมัติ ให้ผู้ที่ได้รับการอนุมัติ และผู้ค้ำประกันไปทำสัญญากับผู้ให้กู้ และรอหนังสือแจ้งให้ไปรับเงินอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียด
รายละเอียด

การชำระคืนเงินกู้

ผู้ที่กู้ยืมเงินจากกองทุน จะต้องชำระคืนเงินกู้ยืมตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา ณ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการ หรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่กู้ยืมเงิน

สถานที่ยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน

ผู้ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินจะต้องไปติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเองที่จังหวัดที่ตนมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจังหวัดที่ตนเองประกอบอาชีพอยู่ ดังนี้

 • กรุงเทพฯ : กองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ (ตึกนิวยอร์ก) ชั้น 2 บริเวณสถานีรถไฟสามเสน แขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร
 • ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เลขที่ 255 อาคาร 60 ปี กรมประชาสงเคราะห์ ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2354 3388

Facebook : facebook.com/dep.go.th/

ข่าวที่เกี่ยวข้อง