คนอุบลฯไม่ทิ้งกัน แจกเงิน 2 พันบาท ให้ผู้ได้รับผลกระทบ

จังหวัดอุบลฯ แจกเงินช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบโควิด 2 พันบาท
จังหวัดอุบลฯ แจกเงินช่วย 2 พันบาท

ยืนยันจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 2 กรมประชาสัมพันธ์ โดยได้โพสต์

“จังหวัดอุบลฯ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ 2 พันบาท”

เงื้อนไข คือ

 • ต้องเป็นผู้ได้รับผลกระทบจริงๆ
  เช่น ตกงาน ว่างงาน ถูกเลิกจ้าง ไม่มีรายได้ เป็นต้น
 • ต้องเป็นครอบครัวที่มีกลุ่มเปราะบาง
 • มีฐานะยากจน
 • ไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 5 พันบาท
 • ไม่เป็นผู้มีประกันสังคม ยกเว้นมีประกันตนเอง

เอกสาร คือ

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายผู้ขอรับการช่วยเหลือ / สถานที่อยู่อาศัย
 • สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร
 • กรอกแบบฟอร์มช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี

โทร 045-344-641 หรือ 045-344-579
ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

อ้างอิง : สำนักประชาสัมพันธ์เขต 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง