ปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564 เริ่มจ่ายเดือนละ 800 บาทแล้ว

ปฏิทินรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

ประกันสังคมประกาศปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564 โดยเริ่มจ่ายให้กับผู้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา33 และ มาตรา39  ประกันสังคมได้พิจารณาปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรขึ้นอีก 200 บาท โดยก่อนหน้านั้นจ่ายเดือนละ 600 บาท ปรับใหม่เป็นเดือนละ 800 บาท โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป (ดูปฏิทินรับเงินสงเคราะห์บุตรได้จากตารางด้านล่าง)

ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 800 บาท หรือ ปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564
ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท (ปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564)

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ

  1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ. วันขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร
  2. ผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
  3. ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว 12 เดือน สามารถนับรวมกันภายใน 36 เดือนที่ผ่านมาได้
  4. ยื่นขอสิทธิได้คราวละไม่เกิน 3 คน/ครอบครัว

เงื่อนไขบุตรที่เข้าเกณฑ์

บุตรที่ไม่เข้าเกณฑ์

👍 สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรคืออะไร ?

👍 ทุนนักเรียน อนุบาล ถึง ม.ปลาย 2565

ตารางรับเงินสงเคราะห์บุตรล่าสุด 2564

ปฏิทินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564
ตารางปฏิทินเงินส่งเคราะห์บุตรจากประกันสังคม 2564

ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง / ประกันสังคมจังหวัด / รถบริการเคลื่อนที่บางแห่ง / ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท(ของท่าน) หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง