ปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564 เริ่มจ่ายเดือนละ 800 บาทแล้ว

ปฏิทินรับเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคม

ประกันสังคมประกาศปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564 โดยเริ่มจ่ายให้กับผู้รับสิทธิตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ราชกิจจานุเบกษาประกาศเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร

เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูบุตรของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม มาตรา33 และ มาตรา39  ประกันสังคมได้พิจารณาปรับเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรขึ้นอีก 200 บาท โดยก่อนหน้านั้นจ่ายเดือนละ 600 บาท ปรับใหม่เป็นเดือนละ 800 บาท โดยมีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป (ดูปฏิทินรับเงินสงเคราะห์บุตรได้จากตารางด้านล่าง)

ประกาศกฎกระทรวงเรื่องการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตร 800 บาท หรือ ปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564
ราชกิจจานุเบกษาประกาศกฎกระทรวงจ่ายเงินสงเคราะห์บุตร 800 บาท (ปฏิทินเงินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564)

คุณสมบัติผู้รับสิทธิ

 1. เป็นผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ณ. วันขอรับสิทธิเงินสงเคราะห์บุตร
 2. ผู้ประกันตน มาตรา 33 หรือ มาตรา 39
 3. ส่งเงินสมทบประกันสังคมมาแล้ว 12 เดือน สามารถนับรวมกันภายใน 36 เดือนที่ผ่านมาได้
 4. ยื่นขอสิทธิได้คราวละไม่เกิน 3 คน/ครอบครัว

เงื่อนไขบุตรที่เข้าเกณฑ์

 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย (กรณียกเว้น บุตรบุญธรรม หรือ บุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมแก่บุคคลอื่น)
 • อายุ 0 – 6 ปีบริบูรณ์
 • ขอได้คราวละ 3 คน

บุตรที่ไม่เข้าเกณฑ์

 • บุตรเสียชีวิต
 • ความเป็นผู้ประกันตนของพ่อ หรือ แม่สิ้นสุดลง
 • บุตรที่อายุเกิน 6 ปี
 • ยกบุตรให้กับคนอื่นเป็นบุตรบุญธรรม

👍 สิทธิเงินสงเคราะห์บุตรคืออะไร ?

👍 ทุนนักเรียน อนุบาล ถึง ม.ปลาย 2565

ตารางรับเงินสงเคราะห์บุตรล่าสุด 2564

 • รับสิทธิ์ ม.ค. 64 วันที่รับเงิน 30 เม.ย. 64
 • รับสิทธิ์ ก.พ. 64 วันรับเงิน 31 พ.ค. 64
 • รับสิทธิ เม.ย. 64 วันรับเงิน 30 ก.ค. 64
 • รับสิทธิ พ.ค. 64 วันรับเงิน 31 ส.ค. 64
 • รับสิทธิ มิ.ย. 64 วันรับเงิน 30 ก.ย. 64
 • รับสิทธิ ก.ค. 64 วันรับเงิน 29 ต.ค. 64
 • รับสิทธิ ส.ค. 64 วันรับเงิน 30 พ.ย. 64
 • รับสิทธิ ก.ย. 64 วันรับเงิน 30 ธ.ค. 64
 • รับสิทธิ ต.ค. 64 วันรับเงิน 31 ม.ค. 65
 • รับสิทธิ พ.ย. 64 วันรับเงิน 28 ก.พ. 65
 • รับสิทธิ ธ.ค. 64 วันรับเงิน 31 มี.ค. 65
ปฏิทินสงเคราะห์บุตรประจำปี 2564
ตารางปฏิทินเงินส่งเคราะห์บุตรจากประกันสังคม 2564

ติดต่อขอรับเงินสงเคราะห์บุตร

สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทั้ง 12 แห่ง / ประกันสังคมจังหวัด / รถบริการเคลื่อนที่บางแห่ง / ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท(ของท่าน) หรือโทรสอบถามเพิ่มเติม 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เยียวยาผู้ประกันตน ม.33 เริ่มจ่ายอาทิตย์ละ 1,000 บาท งวดแรก15 มีนาคมนี้

มีความคืบหน้าแล้ว เงินเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ในระบบประกันสังคม จ่ายอาทิตย์ละ 1000 บาทเข้าแอปเป๋าตัง เริ่มวันแรก 15 มีนาคม 64 นี้