สินเชื่อคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ ไม่เกิน 60,000 บาท

การกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการ

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้ให้ความสำคัญกับคนพิการโดยมอบโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนแบบไม่มีดอก ผ่อนนานสูงสุด 5ปี วงเงินในการกู้สินเชื่อคนพิการมีตั้งแต่ 10,000 – 1,000,000 บาท

แบ่งวงเงินให้กู้ออกเป็น 2 กลุ่ม

 1. กู้แบบรายบุคคล
 2. กู้แบบกลุ่ม

👍 วิธีกู้สินเชื่อฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท

👍 วิธีขอเงินสงเคราะห์คนพิการไม่เกินปีละ 9,000 บาท

👍 วิธีทำบัตรคนพิการล่าสุด พ.ศ.2564

การให้บริการกู้ยืมเงินเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ
บริการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ และผู้ดูแลคนพิการ

1.กู้สินเชื่อคนพิการแบบรายบุคคล

จัดสรรงบประมาณให้กู้รายละไม่เกิน 60,000 บาท ถ้ามากกว่า 60,000 บาท จะพิจารณาเป็นราย ๆ โดยยอดรวมต้องไม่เกิน 120,000 บาท

คุณสมบัติผู้ยื่นกู้คนเดียว

 1. อายุ 20 ปีบริบูรณ์ หรือ 17 ปี ขึ้นไปซึ่งสมรสถูกต้องตามกฏหมาย
 2. ต้องไม่เป็นผู้หย่อนความสามารถในการทำนิติกรรมทางกฏหมาย
 3. สามารถประกอบอาชีพได้
 4. สามารถชำระหนี้ได้ โดยต้องมีคนค้ำประกัน
 5. มีภูมิลำเนาในทะเบียนบ้าน / มีที่อยู่ถาวร / อาศัยอยู่พื้นที่ที่ขอกู้ไม่น้อยกว่า 90 วัน
 6. มีความจำเป็นต้องกู้ยืมเงิน
 7. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 8. ไม่มีประวัติเสียหายในการกู้เงินกองทุนฯ หรือแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 9. ไม่มีหนี้ค้างกับกองทุนฯ หรือชำระหนี้มาแล้วมากว่าร้อยละ 60
คำขอกู้ยืมเงินคนพิการ ประเภท กู้แบบรายบุคคล
คำร้องขอกู้เงินคนพิการเพื่อประกอบอาชีพวงเงินไม่เกิน 6 หมื่นบาท

2.ยื่นกู้สินเชื่อแบบกลุ่ม

ท่านต้องหาสมาชิกในกลุ่มตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปโดยจะต้องเป็นคนค้ำประกันให้กัน สามารถยื่นกู้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพได้ไม่เกินกลุ่มละ 1,000,000 บาท (1 ล้านบาท)

คุณสมบัติยื่นกู้แบบกลุ่ม

 1. กลุ่มคนพิการ/ผู้ดูแลคนพิการ ต้องมีสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 คน โดยสามาชิกเป็นคู่ค้ำประกันให้กัน
 2. มีการออมเงินในสถาบันการเงินอย่างสม่ำเสมอมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน
 3. ต้องผ่านการฝึกอบรมอาชีพมีหนังสือรับรองการอบรม และต้องเป็นอาชีพเดียวกับที่ขอกู้
 4. ได้รับการรับรองกลุ่มจากหน่วยงานที่กำหนด
 5. มีแผนงานชัดเจน
 6. ต้องมีคำว่า “กลุ่ม” ประกอบอยู่ในชื่อกลุ่ม
 7. มีสถานะที่ทำการแน่นอน

ใครยื่นกู้สินเชื่อคนพิการได้บ้าง

บัตรประจำตัวคนพิการที่ยังไม่หมดอายุ
บัตรประจำตัวคนพิการ ID Card for PWD

คนพิการ

ผู้ดูแลคนพิการ

ยื่นกู้สินเชื่อคนพิการได้ที่ไหนบ้าง

กรุงเทพฯ

สามารถยื่นกู้สินเชื่อได้ที่กองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ต่างจังหวัด / ส่วนภูมิภาค

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด / ศุนย์บริการคนพิการประจำจังหวัดทั่วประเทศ

ขั้นตอนการขอกู้สินเชื่อผู้พิการ

 1. ยื่นคำร้องขอกู้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้พิการ
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล
 3. พิจารณาผลและลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน
 4. แจ้งผล และตวจสอบสัญญา
 5. ทำสัญญา
 6. โอนเงินผ่านระบบ E-Payment

สำนักส่งเสริมและพิทักษ์คนพิการหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะพิจารณาตามข้อมูลที่เป็นจริง ข้อมูลสภาพแวดล้อม ประกอบการวิเคราะห์

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อผู้พิการ

ผู้กู้

 1. สำเนาสมุดประจำตัวคนพิการ พร้อมฉับจริง
 2. สำเนาะทเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง
 3. แผนที่แสดงที่พักอาศัย
 4. ประมาณการค่าใช้จ่าย ให้ระบุรายละเอียดด้วยว่าจะนำเงินที่ขอกู้ไปใช้ทำอะไรบ้าง

ผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 2. สำเนาะบัตรข้าราชการ (กรณีใช้ข้าราชการค้ำ)
 3. หนังสือรับรองเงินเดือน (กรณีใช้ข้าราชการค้ำ)

ประกาศคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

เรื่อง เกณฑ์ชี้วัดการพิจารณาให้กู้ยืมเงินประกอบอาชีพกรณีฉุกเฉินของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

สินเชื่อคนพิการกู้ได้ 60,000 บาท
รายละเอียดสินเชื่อสำหรับคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพคนพิการ

อ้างอิง 1, 2

ข่าวที่เกี่ยวข้อง