สิทธิของเด็กรับ 1,200 บาท/เดือน (พร้อมวิธีทำ)

เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
เงินสงเคราะห์บุตรและเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

มีคำถามมากมายเกิดขึ้นว่าเงินเยียวยาสำหรับเด็กมีอะไรบ้าง

เด็ก คือ ผู้ที่มีอายุ 0-6ปี โดยกลุ่มนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดให้อยู่ในกลุ่มเปราะบาง

มีสิทธิขอรับรายได้อยู่ 2 ช่องทางคือ

 1. เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด (พ่อแม่มีฐานะยากจน)
 2. เงินสงเคราะห์บุตร (พ่อแม่มีประกันสังคม)

โดยทั้งสองโครงการจะได้รับเป็นเงิน 600 บาท/เดือน จนกว่าจะมีอายุครบ 6 ปี (ไม่เกินคนละ 43,200 ตลอดโครงการ) หากท่านไหนที่ลงรับทั้ง 2 ช่องทางก็จะได้รับรวมกันแล้ว 1,200 บาท/เดือน

รับ 2 ทางผิดไหม ?

ไม่ผิด แต่ต้องเข้าเกณฑ์ที่จะได้รับทั้งสองโครงการ

สถานที่ติดต่อขอรับสิทธิ

เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • เทศบาล
 • เขต
 • อบต

เงินสงเคราะห์บุตร

 • ฝ่ายบุคคลประจำบริษัท
 • สำนักงานประกันสังคม

เกณฑ์พิจารณาเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 • เด็กต้องมีสัญชาติไทย
 • พ่อหรือแม่ ต้องมีสัญชาติไทย
 • เกิดหลัง 1 ตุลาคม 2558
 • ครอบครัวมีฐานะยากจน
 • ไม่ได้อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐ หรือเอกชน
 • พ่อแม่ต้องมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน/ปี
ลงทะเบียนรับสิทธิค่าเลี้ยงดูลูก
ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสิทธิค่าเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

เกณฑ์พิจารณาเงินสงเคราะห์บุตร (ประกันสังคม)

 • เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฏหมาย
 • อายุ 0 – 6 ปี
 • เหมาจ่ายรายเดือน 600 บาท
 • รับสิทธิไม่เกิน 3 คน

*หากมีลูก 4 คน จะต้องเอาสิทธิของพ่อ 3 คน และอีกคนใช้สิทธิของแม่ในการรับเงินนี้
**หากบุตรเสียชีวิต / ยกบุตรให้คนอื่นตามกฏหมาย/ บุุตรครบ 6 ปี จะหมดสิทธิรับเงินต่อทันที
***พ่อแม่สิ้นชีวิต / หรือประกันสังคมสิ้นสิดลง เงินนี้จะหมดสิทธิทันที

รายละเอียดเพิ่มเติม : พม. https://csg.dcy.go.th/ และ ประกันสังคม https://www.sso.go.th/

สรุปท้ายข่าว

ความเป็นจริงแล้วมีพ่อแม่ผู้ปกครองหลายท่านที่ไม่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิให้เด็ก ลองดูนะครับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด รหัส e16 , e20

แจ้งด่วน เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้าให้รีบแก้

เงินอุดหนุนเด็กของใครไม่เข้า รีบแก้ไข E16 และ E20 แจ้งแก้ไขได้ที่ พมจ. ประจำจังหวัดหรือเตรียมเอกสารในข่าวให้ครบแล้วยื่นเรื่องต่อที่ พมจ.