เงินกู้ผู้สูงอายุ 30,000 บาท สินเชื่อเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล หรือ เงินกู้ผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพ

โดยสรุปคือสินเชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการยืมเงินนี้ต้องมีอายุ 60 ปีขั้นไป กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาทผ่านเดือนละ 850 บาท 36 งวด (3ปี) ไม่มีดอกเบี้ย

การกู้ยืมเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพผู้สูงอายุได้ช่วงต้นเดือน (ควรยื่นกู้ประมาณช่วง วันที่ 1 – 10) และท่านจำเป็นต้องยื่นเรืองด้วยตัวเอง

👍 วิธีกู้สินเชื่อฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท

👍 วิธีขอเงินสงเคราะห์คนพิการไม่เกินปีละ 9,000 บาท

👍 วิธีทำบัตรคนพิการล่าสุด พ.ศ.2564

เงินกู้ผู้สูงอายุ ให้กู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท
วงเงินให้เงินกู้ผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

หลักฐานประกอบคำขอกู้

เอกสารและหลักฐานจำเป็นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับโดยจะต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกๆ ฉบับ และเมื่อท่านรับรองสำเนาถุกต้องแล้ว ไม่สามารถรับรองซ้ำได้อีก

เอกสารสำหรับผู้กู้เงิน

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบมรณะบัตร หรือ สำเนาใบหย่า 1 ฉบับ
 4. ภาพถ่ายขณะที่ประกอบอาชีพ (ภาพสี) มากกว่า 1 รูป
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ฉบับ (แนะนำธนาคารกรุงไทย)
 6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. กรณีผู้มีอายุเกิน 80 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์
 10. กรณีเป็นลูกหนี้ที่ชำระครบแล้ว (ปิดบัญชี) ต้องแนบสมุดคู่บัญชีกู้ยืมตัวจริงด้วย

เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบมรณะบัตร หรือ สำเนาใบหย่า 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน (ซึ่งออกไม่เกิน 90 วัน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ผู้สูงอายุ

การยื่นคำขอกู้มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 เดือน

วงเงินสินเชื่อผู้สูงอายุ

ให้ผู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพไม่เกินรายละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

การชำระเงินคืน

กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-eleven

สถานที่ยื่นกู้สินเชื่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (ศาลากลาง)

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้วงเงินกู้ต้องมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 65 คะแนน ถึงจะได้รับการอนุมัติจากกองทุนผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มยื่นขอสินเชื่อ

แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
คำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
ฟอร์มข้อมูลผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มข้อมูลผู้ค้ำประกัน
ฟอร์มสำหรับเขียนรายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะกู้ยืมไปประกอบอาชีพ
วาดแผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
วาดแผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
หนังสือยืนยอมคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม
เอกสารความยินยอมของคู่สมรส (ผู้ขอสินเชื่อ)
หนังสือยืนยอมคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
เอกสารความยินยอมของคู่สมรส (ผู้ค้ำประกัน)

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ โทร 02 651 6480

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ส่งดีมีเติม สินเชื่อธนาคารออมสินใหม่ล่าสุด 2567 วงเงิน 30,000 บาท

สินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 สินเชื่อส่งดีมีเติม วงเงิน 30,000 บาท กดสมัครผ่านแอป mymo

วิธีสมัครสินเชื่อออมสินล่าสุด 2567 วงเงินไม่เกิน 30,000 บาท สินเชื่อส่งดีมีเติม อาชีพอิสระ พ่อค้า แม่ค้า รับคำเชิญผ่านแอป mymo

ออมสินประกาศ กู้แล้วกู้อีกได้ ให้ 20000 บาท

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้แล้วกู้อีกได้ให้ 20,000 บาท

ออมสินใจดีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ใครที่เคยกู้แล้วให้กู้เพิ่มอีกได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท