เงินกู้ผู้สูงอายุ 30,000 บาท สินเชื่อเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล หรือ เงินกู้ผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพ

โดยสรุปคือสินเชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการยืมเงินนี้ต้องมีอายุ 60 ปีขั้นไป กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาทผ่านเดือนละ 850 บาท 36 งวด (3ปี) ไม่มีดอกเบี้ย

การกู้ยืมเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพผู้สูงอายุได้ช่วงต้นเดือน (ควรยื่นกู้ประมาณช่วง วันที่ 1 – 10) และท่านจำเป็นต้องยื่นเรืองด้วยตัวเอง

👍 วิธีกู้สินเชื่อฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท

👍 วิธีขอเงินสงเคราะห์คนพิการไม่เกินปีละ 9,000 บาท

👍 วิธีทำบัตรคนพิการล่าสุด พ.ศ.2564

เงินกู้ผู้สูงอายุ ให้กู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท
วงเงินให้เงินกู้ผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

 • อายุ 60 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดที่ขอกู้ยืมฯ
 • ขาดแคลนเงินทุนประกอบอาชีพจริง และต้องนำไปใช้ในการประกอบอาชีพของผู้ขอกู้ยืมเท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่นนำไปประกอบอาชีพแทน
 • ไม่เป็นผู้ค้างชำระเงินกองทุนผู้สูงอายุ
 • กรณีเป็นสามี ภรรยา สามารถกู้ได้ 1 คน

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

 • มีอายุ 20 ปี – 55 ปี
 • เป็นผู้มีเงินเดือนประจำเดือนละ 8,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวมโอที หรือรายได้ประกอบอื่นๆ)
 • ต้องมีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านอยู่จังหวัดเดียวกับผู้ขอกู้
 • ต้องไม่เป็นผู้ค้ำประกันซ้ำให้กับรายอื่น
 • กรณีสามีหรือภรรยา สามารถค้ำประกันได้เพียง 1 คน

หลักฐานประกอบคำขอกู้

เอกสารและหลักฐานจำเป็นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับโดยจะต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกๆ ฉบับ และเมื่อท่านรับรองสำเนาถุกต้องแล้ว ไม่สามารถรับรองซ้ำได้อีก

เอกสารสำหรับผู้กู้เงิน

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบมรณะบัตร หรือ สำเนาใบหย่า 1 ฉบับ
 4. ภาพถ่ายขณะที่ประกอบอาชีพ (ภาพสี) มากกว่า 1 รูป
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ฉบับ (แนะนำธนาคารกรุงไทย)
 6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. กรณีผู้มีอายุเกิน 80 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์
 10. กรณีเป็นลูกหนี้ที่ชำระครบแล้ว (ปิดบัญชี) ต้องแนบสมุดคู่บัญชีกู้ยืมตัวจริงด้วย

เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบมรณะบัตร หรือ สำเนาใบหย่า 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน (ซึ่งออกไม่เกิน 90 วัน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ผู้สูงอายุ

การยื่นคำขอกู้มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 เดือน

วงเงินสินเชื่อผู้สูงอายุ

ให้ผู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพไม่เกินรายละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

 • กู้ไม่เกิน 3 หมื่นบาท
 • ไม่มีดอกเบี้ย

การชำระเงินคืน

 • ผ่อนเดือนละ 850 บาท
 • นาน 36 เดือน (3ปี)
 • เดือนที่ 36 จ่าย 250 บาท
 • รวมส่งคืนสัญญา 30,000 บาท (ไม่คิดดอกเบี้ย)

กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-eleven

สถานที่ยื่นกู้สินเชื่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (ศาลากลาง)

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้วงเงินกู้ต้องมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 65 คะแนน ถึงจะได้รับการอนุมัติจากกองทุนผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มยื่นขอสินเชื่อ

 • คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
คำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
 • ข้อมูลผู้คำประกัน
ฟอร์มข้อมูลผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มข้อมูลผู้ค้ำประกัน
 • เอกสารประมาณการค่าใช้จ่าย
ฟอร์มสำหรับเขียนรายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะกู้ยืมไปประกอบอาชีพ
 • แผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
วาดแผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
วาดแผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
 • หนังสือยินยมอคู่สมรส (ผู้ขอกู้ยืม)
หนังสือยืนยอมคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม
เอกสารความยินยอมของคู่สมรส (ผู้ขอสินเชื่อ)
 • หนังสือยินยอมคู่สมรส (ผู้ค้ำประกัน)
หนังสือยืนยอมคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
เอกสารความยินยอมของคู่สมรส (ผู้ค้ำประกัน)

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ โทร 02 651 6480

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้แล้วกู้อีกได้ให้ 20,000 บาท

ออมสินใจดีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ใครที่เคยกู้แล้วให้กู้เพิ่มอีกได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท