เงินกู้ผู้สูงอายุ 30,000 บาท สินเชื่อเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

คำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ ประเภทรายบุคคล หรือ เงินกู้ผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพ

โดยสรุปคือสินเชื่อผู้สูงอายุที่ต้องการยืมเงินนี้ต้องมีอายุ 60 ปีขั้นไป กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาทผ่านเดือนละ 850 บาท 36 งวด (3ปี) ไม่มีดอกเบี้ย

การกู้ยืมเงินไม่เสียค่าใช้จ่ายไดๆ ทั้งสิ้น โดยสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพผู้สูงอายุได้ช่วงต้นเดือน (ควรยื่นกู้ประมาณช่วง วันที่ 1 – 10) และท่านจำเป็นต้องยื่นเรืองด้วยตัวเอง

👍 วิธีกู้สินเชื่อฉุกเฉินคนพิการ 10,000 บาท

👍 วิธีขอเงินสงเคราะห์คนพิการไม่เกินปีละ 9,000 บาท

👍 วิธีทำบัตรคนพิการล่าสุด พ.ศ.2564

เงินกู้ผู้สูงอายุ ให้กู้รายละไม่เกิน 30,000 บาท
วงเงินให้เงินกู้ผู้สูงอายุเพื่อประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

หลักฐานประกอบคำขอกู้

เอกสารและหลักฐานจำเป็นต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับโดยจะต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกๆ ฉบับ และเมื่อท่านรับรองสำเนาถุกต้องแล้ว ไม่สามารถรับรองซ้ำได้อีก

เอกสารสำหรับผู้กู้เงิน

 1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้ 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบมรณะบัตร หรือ สำเนาใบหย่า 1 ฉบับ
 4. ภาพถ่ายขณะที่ประกอบอาชีพ (ภาพสี) มากกว่า 1 รูป
 5. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก 1 ฉบับ (แนะนำธนาคารกรุงไทย)
 6. สำเนาบัตรประชาชนคู่สมรส 1 ฉบับ
 7. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 1 ฉบับ
 8. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
 9. กรณีผู้มีอายุเกิน 80 ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์
 10. กรณีเป็นลูกหนี้ที่ชำระครบแล้ว (ปิดบัญชี) ต้องแนบสมุดคู่บัญชีกู้ยืมตัวจริงด้วย

เอกสารสำหรับผู้ค้ำประกัน

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
 3. สำเนาทะเบียนสมรส หรือ สำเนาใบมรณะบัตร หรือ สำเนาใบหย่า 1 ฉบับ
 4. หนังสือรับรองเงินเดือน (ซึ่งออกไม่เกิน 90 วัน หรือ สลิปเงินเดือน 3 เดือนย้อนหลัง)
 5. สำเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 1 ฉบับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรส 1 ฉบับ
 7. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

ระยะเวลาอนุมัติเงินกู้ผู้สูงอายุ

การยื่นคำขอกู้มีระยะเวลาดำเนินการประมาณ 7 เดือน

วงเงินสินเชื่อผู้สูงอายุ

ให้ผู้ยืมเงินเพื่อนำไปประกอบอาชีพไม่เกินรายละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

การชำระเงินคืน

กำหนดชำระไม่เกินวันที่ 5 ของเดือน ณ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด หรือจุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ 7-eleven

สถานที่ยื่นกู้สินเชื่อ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด (ศาลากลาง)

หมายเหตุ : ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ได้วงเงินกู้ต้องมีคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า 65 คะแนน ถึงจะได้รับการอนุมัติจากกองทุนผู้สูงอายุ

แบบฟอร์มยื่นขอสินเชื่อ

แบบฟอร์มคำร้องขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพจากกองทุนผู้สูงอายุ
คำร้องขอกู้ยืมเงินประกอบอาชีพ
ฟอร์มข้อมูลผู้ค้ำประกัน
แบบฟอร์มข้อมูลผู้ค้ำประกัน
ฟอร์มสำหรับเขียนรายละเอียดประมาณค่าใช้จ่าย
ประมาณการค่าใช้จ่ายที่จะกู้ยืมไปประกอบอาชีพ
วาดแผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพ
วาดแผนผังที่อยู่อาศัยของผู้ขอกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพ
หนังสือยืนยอมคู่สมรสของผู้ขอกู้ยืม
เอกสารความยินยอมของคู่สมรส (ผู้ขอสินเชื่อ)
หนังสือยืนยอมคู่สมรสของผู้ค้ำประกัน
เอกสารความยินยอมของคู่สมรส (ผู้ค้ำประกัน)

สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ กลุ่มกองทุนผู้สูงอายุ โทร 02 651 6480

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก จากธนาคารออมสิน กู้แล้วกู้อีกได้ให้ 20,000 บาท

ออมสินใจดีปรับเกณฑ์ใหม่ให้กู้สินเชื่อเสริมพลังฐานรากรอบใหม่ ใครที่เคยกู้แล้วให้กู้เพิ่มอีกได้ไม่เกินคนละ 20,000 บาท